Všeobecné obchodní podmínky a školní řád

Autoškoly Mach

(platné od 1. 2. 2016)

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen „žadatel“) se uzavírá dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „zákon“). Uzavřením smlouvy se pro tyto účely rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, složí zálohu na kurzovné a zapíše se k výuce a výcviku.

Autoškola Mach , IČ: 18754791, se sídlem Zlín, Nivy I./ 368, PSČ: 760 01, (dále jen „autoškola“) se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění podle zákona a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb. (dále jen „vyhláška").

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která splňuje zákonem stanovené podmínky. Žadatel uzavřením smlouvy výslovně potvrzuje, že je srozuměn s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a školním řádem Autoškoly Mach


2. Cena a kurzovné

Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky výcviku je upravena platným ceníkem, umístěným na internetových stránkách www.autoskolamach.cz

Kurzovné lze přednostně uhradit v hotovosti proti předání daňového dokladu. Při dohodnuté platbě bankovním převodem je identifikací platby jméno a příjmení žadatele ve zprávě pro příjemce platby. V případě splátkového režimu bude žadateli vždy umožněno absolvovat tolik praktických jízd, kolik jich bude mít aktuálně uhrazeno (výcvik musí být předplacen).

Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději jeden den před ukončením výcviku poslední vyučovací hodinou v praktické jízdě. Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo neukončit výuku a výcvik a nepřihlásit žadatele na závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti, a to do doby, než žadatel splní své závazky vůči autoškole.


3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy, nebo okamžikem sepsání dohody o předčasném ukončení výcviku.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit. Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.


4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik anebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem anebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, anebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku, nebo plánovanou teoretickou výuku. Autoškola důrazně upozorňuje na ukončení kurzu v případě, že se žadatel dostaví k praktickému výcviku pod vlivem alkoholu nebo návykové a omamné látky. Autoškola si vyhrazuje právo prověřit stav žadatele při jistých pochybnostech, zda není ovlivněn alkoholem nebo návykovou či omamnou látkou, na stanici Policie České republiky.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele, nebude-li možné po dohodě mezi žadatelem a autoškolou po jeho přerušení a po ukončení zákazu v rámci zákonných podmínek ve výcviku pokračovat.


5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy v případě oprávněné stížnosti orgánům státního odborného dozoru, nebo bez udání důvodu. Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného.


6. Zanechání studia

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy anebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 6 měsíců, ve které se žadatel nezúčastnil bez předchozího jednání s autoškolou žádného druhu výuky ani výcviku, a v této době nepožádal autoškolu o ukončení, ani o přerušení anebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia. V takovém případě, nebude-li dohodnuto jinak, bude výcvik autoškolou ukončen a nevyčerpané školné nebude vraceno.


7. Praktický výcvik v řízení

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Volba jedno nebo dvouhodinového vyučovacího celku je na rozhodnutí instruktora s přihlédnutím k průběhu vyučovacího procesu a jeho potřebám, a schopnostem žadatele. Neúčast omlouvá žák nejméně 24 hodin předem. V případě včas neomluvené absence, je promarněná vyučovací hodina zpoplatněna dle platného ceníku. Místo střídání a nástupu praktické jízdy může instruktor přizpůsobit potřebě autoškoly i žadatele. Základem úspěšné spolupráce je vzájemná komunikace.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové a omamné látky apod. Autoškola si vyhrazuje právo prověřit stav žadatele při jistých pochybnostech, zda není ovlivněn alkoholem nebo návykovou či omamnou látkou, na stanici Policie České republiky. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.


8. Závěrečné zkoušky

Termín ukončení výcviku určuje autoškola a termín závěrečné zkoušky na žádost autoškoly zkušební komisař.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 3 dny před zahájením zkoušky, a to vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS nebo telefonicky.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k první, ani opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku, neuhradil stanovený poplatek, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.


9. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterým je prováděn výcvik.


10. Reklamace

Žadatel má právo spotřebitele na uplatnění výhrad k poskytovaným službám, například pro porušování objemu poskytované výuky a výcviku, nebo nepedagogickém jednání pracovníků autoškoly a porušování etiky. Orgánem veřejného státního dozoru je v takovém případě příslušný dopravně správní útvar místně příslušné obce s rozšířenou působnosti. Za vadu služby a důvod k reklamaci se zásadně nepovažuje neprospěch žadatele při závěrečné zkoušce

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 657/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz)

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr


11. Závěrečná ustanovení

Autoškola podle možností vyhoví přání žadatele na úpravu studijního plánu. Provozovatel autoškoly si vyhrazuje právo instruktora žadateli určit. Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím instruktora, může se obrátit k provozovateli autoškoly. Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

Ve Zlíně dne 29. 1. 2016, Autoškola Mach